สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองว่า ก.พ. รับรองเป็นสาขาวิชา และทางใด สามารถสมัครได้หรือไม่? 
คำตอบ :  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองได้ที่ หัวข้อตรวจสอบวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง
2. คำถาม : อายุของผู้ที่จะสามารถสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ จะต้องมีอายุเท่าไร ?
คำตอบ :  ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
3. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร ?
คำตอบ :  ให้ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) แก้ไขโดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า และนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์     
4. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบแล้วสามารถ ยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ ?  
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม และจะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร 
5 . คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ ?
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ให้สำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ หรือนามสกุล มายื่นให้ในวันประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในกรณีที่เป็นผู้สอบผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน)
6. คำถาม : ให้ผู้สมัครสอบยื่นเอกสารหลักฐานตอนไหน ?                      
คำตอบ : ตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ผู้สมัครที่สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ยื่นเอกสารหลักฐานในวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2       
7. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด ?                  
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง
8. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร ?
คำตอบ :  ผู้สมัครสามารถนำแบบใบสมัครและใบแจ้งชำระเงินในระบบ Teller Payment ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันที่ 22 - 27 มีนาคม 2564 ภายในเวลาทำการของธนาคาร โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  
9. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร ?
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย
-ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท 
-ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท
โดยค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น      
          
10. คำถาม : ในกรณีที่ผู้สมัครชำระเงินซ้ำควรทำอย่างไร ? 
คำตอบ : กรณีหากผู้สมัครทำการชำระเงินซ้ำ จะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครสอบ และค่าธรรมเนียมธนาคารให้ทุกกรณี
11. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินเมื่อไร ? 
คำตอบ :  ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์รับสมัคร https://doae1.thaijobjob.com
12. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร ?
คำตอบ : ผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวผู้สมัคร โดยจะกำหนดเลขประจำตัวผู้สมัคร ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ และสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวผู้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์รับสมัคร ในวันที่ 2 เมษายน 2564 เป็นต้นไป     
13. คำถาม : ในวันเข้าสอบต้องใช้หลักฐานแสดงตนอะไรบ้าง ?
คำตอบ : ในการเข้าสอบ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ซึ่งมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือหนังสือเดินทาง (passport) ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ                                         
14. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด  ?  
คำตอบ :  1)  สอบถามคุณสมบัติและคุณวุฒิการศึกษา ท่านสามารถสอบถามได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 0-2579-3690 ในวันและเวลาราชการ
2) สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ หรือการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ท่านสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามประกาศรับสมัคร

- สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท โทร. 0-5640-5000
- สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3220-1568
- สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โทร. 0-3861-1578
- สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น โทร. 0-4326-1240
- สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5531-3125
15. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด ?
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร.0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LineID : @thaijobjob