ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ภาคเหนือตอนบน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ภาคเหนือตอนล่าง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ภาคเหนือตอนบน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ภาคเหนือตอนล่าง)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ภาคเหนือตอนบน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ภาคเหนือตอนล่าง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ภาคเหนือตอนบน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ภาคเหนือตอนล่าง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่)
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ภาคเหนือตอนบน) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ภาคเหนือตอนล่าง) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ภาคเหนือตอนบน) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ภาคเหนือตอนล่าง)
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ (แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓)
 
คลิกดาวน์โหลด ผังที่นั่งสอบ
 
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ภาคเหนือตอนบน) ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ภาคเหนือตอนล่าง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ภาคเหนือตอนบน) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ภาคเหนือตอนล่าง) ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่6 จังหวัดเชียงใหม่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ภาคเหนือตอนบน) ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ภาคเหนือตอนล่าง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ภาคเหนือตอนบน) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ภาคเหนือตอนล่าง) ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่6 จังหวัดเชียงใหม่

หากต้องการสอบถามรายละเอยีดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา และอื่น ๆ
สามารถติดต่อได้ที่  02-579-3690 ในวันเเละเวลาราชการ